انواع کارتریج

انواع کارتریج به دو دسته اصل و فرع تقسیم می شود.