سفید بودن پرینت

بررسی و رفع مشکل سفید پرینت گرفتن