چرا پرینتر کار نمی کنه

چرا پرینتر کار نمی کنه ? دلیل پایین بودن کیفیت برگ پرینت شده چیست