چرا کاغذ در پرینتر گیر می کند ؟

چرا کاغذ در پرینتر گیر می کند ؟