قاطی شدن رنگ ها در دستگاه کپی

دلیل قاطی شدن رنگ ها در دستگاه کپی اچ پی چیست؟