روشن نشدن آل این وان

چرا آل این وان اچ پی روشن نمی_شود؟