رفع نمایش ارور x0000 در پرینتر

رفع نمایش ارور x0000 در پرینتر