خارج شدن پرینتر از حالت پیش فرض

خارج شدن پرینتر از حالت پیش فرض