از Run Windows Troubleshooter استفاده کنید

از Run Windows Troubleshooter استفاده کنید