رفع ارور فرمت اجباری هارد

نحوه رفع ارور فرمت اجباری هارد HP