دوال بوت اندروید و ویندوز برای اجرای برنامه های اندروید